Asociacijos „Karių vienybė“

ĮSTATAI

1 straipsnis. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Asociacija „Karių vienybė“ (toliau – Asociacija), yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija ir kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti bei tenkinti kitus viešuosius interesus.
 2. Asociacija veikia laikydamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo ir kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais.
 3.  Asociacija turi savo pavadinimą, sąskaitą Lietuvos Respublikos banke ir antspaudą.

1.4. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai

1.5. Asociacijos veiklos laikotarpis yra neribotas.

1.6. Asociacijos pavadinimas – asociacija „Karių vienybė“. Oficialus sutrumpintas Asociacijos pavadinimas yra pirmosios raidės – KVA.

1.7. Asociacija neatsako pagal Asociacijos nario prievoles, o Asociacijos narys neatsako pagal Asociacijos prievoles.

 

2 straipsnis. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, VEIKLOS RŪŠYS BEI SRITYS

2.1. Asociacijos veiklos tikslai yra:

2.1.1. atstovauti, ginti ir užtikrinti bendrus Asociacijos narių interesus santykiuose su valstybės valdžios, priežiūros institucijomis, nevyriausybinėmis bei tarptautinėmis organizacijomis, taip pat atstovauti Asociacijos narių interesus visų instancijų teismuose, valstybės valdžios ir valdymo organų bylose, susijusiose su tarnybinių pareigų atlikimu;

2.1.2. vienyti Krašto apsaugos ministerijos (toliau - KAM) administracijos padalinių, įstaigų prie KAM bei kitų KAM valdymo sričiai priskirtų įstaigų, batalionų, brigados „Geležinis vilkas“, Mokomojo pulko, Specialiųjų operacijų junginio, Karinių jūrų pajėgų, Karinių oro pajėgų, Krašto apsaugos savanorių pajėgų ir kitų Lietuvos kariuomenės dalinių (toliau kartu –Krašto apsaugos sistemos) karius, darbuotojus, civilius tarnautojus, šių įstaigų ir institucijų pensininkus bei savanorius bei ginti jų teises bei teisėtus interesus;

2.1.3. stebėti, kaip Krašto apsaugos sistemos institucijos laikosi darbo, saugos, ekonominių ir socialinių įstatymų, susitarimų, teikti pastabas dėl pažeidimų, pasiūlymus kaip jų išvengti;

2.1.4. kurti prevencines priemones (švietėjiškas, informacines, mokomąsias ir pan.) ir jas įgyvendinti siekiant išvengti diskriminacijos darbo rinkoje Lietuvos;

2.1.5. skatinti lyčių lygybę, kurti bei įgyvendinti užtikrinimo priemones dėl moterų ir vyrų lygių galimybių krašto apsaugos sistemoje, siekiant moterų ir vyrų padėties skirtumų tarnyboje mažinimo;

 1.  būti arbitru tarp ginčo šalių (pavaldinio kario ir vado, kario ir bataliono vado, kario ir Gynybos štabo atstovo, kario ir Krašto apsaugos ministerijos atstovo) ir teikti pagalbą, siekiant taikiai išspręsti  kilusius ginčus;
 2. konsultuoti karius, savanorius ir kitus Asociacijos narius teisiniais klausimais, susijusiais su tarnybinių pareigų atlikimu;
 3. organizuoti  Asociacijos narių švietimą teisės, ekonominiais, profesiniais, darbo ir kitais klausimais, susijusiais su tarnybinių pareigų atlikimu;
 4. palaikyti ryšius su Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių veikiančiomis profesinėmis sąjungomis, kitomis karių teises ginančiomis organizacijomis;
 5. teikti materialines pašalpas, paramą ir labdarą tarnybos metu praradusiems sveikatą ar suluošintiems kariams ir savanoriams;
 6. organizuoti karių, savanorių poilsį bei laisvalaikį.
 7. viešinti informaciją apie krašto apsaugos sistemoje pastebėtus pažeidimus, vadų savivalę, neteisėtus veiksmus, karių persekiojimą ir kitą neteisėtą veiklą.
 8. teikti pastabas ir pasiūlymus dėl norminių teisės aktų pakeitimų, papildymų ar panaikinimo;
 9. skatinti politikus, valstybės tarnautojus vadovus ir vadus priimti atitinkamai teisėtus sprendimus tarnybos, darbo, ekonomikos ir socialinės gerovės klausimais;
 10. telkti Krašto apsaugos sistemos karius, darbuotojus, civilius tarnautojus, šių įstaigų ir institucijų pensininkus bei savanorius bendriems interesams išreikšti, skatinti Lietuvos kariuomenės dalinių bendradarbiavimą;
 11. analizuoti, kaupti informaciją apie analogiškų pasaulyje veikiančių asociacijų gerąją patirtį, skatinti jos diegimą Asociacijos narių veikloje;
 12. skatinti Asociacijos narių bendradarbiavimą, keitimąsi patirtimi;
 13. užmegzti, plėtoti ir palaikyti santykius su Nevyriausybinėmis Lietuvos, užsienio šalių bei tarptautinėmis  organizacijomis, kurių tikslai sutampa su Asociacijos tikslais arba yra jiems artimi.

2.2. Siekdama savo tikslų, Asociacija gali užsiimti šia veikla:

2.2.1. leidybinė veikla;

2.2.2. knygų leidyba;

2.2.3. laikraščių leidyba;

2.2.4. kita leidyba;

2.2.5. posėdžių ir verslo renginių organizavimas;

2.2.6. politinių organizacijų veikla;

2.2.7. kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla;

2.2.8. seminarų rengimas;

2.2.9. spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos;

2.2.10. teisinė ir apskaitos veikla;

2.2.11. teisinė veikla;

2.2.12. konsultacijos ir juridinis atstovavimas civilinėse ir baudžiamosiose bylose;

2.2.13. konsultacijos ir atstovavimas darbo ginčuose;

2.2.14. bendrieji patarimai ir konsultacijos, teisinių dokumentų rengimas;

2.2.15. viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla;

2.2.16. moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;

2.2.17. socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;

2.2.18. humanitarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai;

2.2.19. socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai;

2.2.20. atstovavimas žiniasklaidai;

2.2.21. rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa;

2.2.22. kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla;

2.2.23. vertimo raštu ir žodžiu veikla;

2.2.24. kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla;

2.2.25. posėdžių ir verslo renginių organizavimas;

2.2.26. kultūrinis švietimas;

2.2.27. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;

2.2.28. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;

2.2.29. sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla;

2.2.30. pramogų ir poilsio organizavimo veikla;

2.2.31. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla;

2.2.32. profesinių sąjungų veikla;

2.2.33. profesinių narystės organizacijų veikla;

2.2.34. kitų narystės organizacijų veikla;

2.2.35. politinių organizacijų veikla.

2.3. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, viešoji įstaiga gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ar licencijas.

 

3 straipsnis. ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir Asociacijos įstatuose. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja Asociacijos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga Asociacijos tikslams pasiekti.

3.2. Įstatuose numatytai veiklai vykdyti Asociacija gali:

3.2.1 Valdyti, naudoti jai priklausantį turtą ir pinigines lėšas bei jais disponuoti;

3.2.2 Sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;

3.2.3 Steigti įmones ir organizacijas;

3.2.4 Steigti visuomenės informavimo priemones;

3.2.5 Jungtis į asociacijų sąjungą ir išstoti iš jos;

3.2.6 Visuotinio narių susirinkimo sprendimu įstoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos asociacijų ar kitiems įstatymams;

3.2.7. Dalyvauti ir gauti lėšų iš Lietuvos ir Europos Sąjungos fondų finansuojamų programų, projektų ir iniciatyvų;

3.2.8. Gauti labdarą ir paramą;

3.3. Asociacija naudojasi visomis teisėmis, numatytomis Lietuvos Respublikos įstatymuose ir tarptautinėse sutartyse.

 

 1. straipsnis. ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę kariai, karo savanoriai, Krašto apsaugos sistemos įstaigų darbuotojai, šios sistemos įstaigų pensininkai taip pat kiti veiksnūs fiziniai asmenys bei juridiniai asmenys, susiję su krašto apsaugos sistema ir/arba kariuomene, pripažįstantys šiuos įstatus ir jų besilaikantys, atitinkantys šiuose įstatuose keliamus reikalavimus.

4.2. Asociacijos nariai tiesiogiai arba per savo atstovus šiuose įstatuose nustatyta tvarka turi teisę:

4.2.1. dalyvauti visuotiniame Asociacijos narių susirinkime ir balsuoti svarstomais klausimais;

4.2.2. teikti pasiūlymus ir reikšti nuomonę Asociacijos veiklos klausimais;

4.2.3. kreiptis į Asociaciją pagalbos ginant savo teises ir interesus;

4.2.4. pateikti savo darbus ir Tarybos sprendimu skelbti juos Asociacijos leidiniuose;

4.2.5. būti renkami į Asociacijos valdymo organus;

4.2.6. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

4.2.7. naudotis Asociacijos teikiama pagalba ir paslaugomis;

4.2.8. ginčyti  Asociacijos valdymo organų sprendimus;

4.2.9. bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

4.2.10. Asociacijos nariai gali turėti ir įgyti ir kitų teisės aktuose bei šiuose įstatuose numatytų teisių.

4.3. Asociacijos narių pareigos:

4.3.1. laikytis Asociacijos įstatų ir valdymo organų priimtų sprendimų, juos vykdyti;

4.3.2. sumokėti stojamąjį įnašą ir nario mokestį;

4.3.3. dalyvauti Asociacijos veikloje, siekiant jos tikslų;

4.3.4. ginti Asociacijos interesus, nevykdyti priešiškos Asociacijos tikslams veiklos;

4.3.5. propaguoti ir skatinti Asociacijos tikslus ir uždavinius visuomenėje;

4.3.6. tausoti ir tikslingai naudoti asociacijos turtą;

4.3.7. Asociacijos Prezidentui pranešti savo kontaktinius duomenis bei nuolat informuoti apie jų pasikeitimus.

4.4. Asociacijos nariai registruojami Asociacijos narių registre, kurį tvarko Asociacijos taryba arba jos įgaliotas asmuo.

4.5. Už Asociacijos įstatų pažeidimus Asociacijos taryba gali bausti Asociacijos narius viešu papeikimu, pinigine bauda, narystės sustabdymu, pašalinimu iš Asociacijos narių.

4.6. Asociacijos nariai turi lygias teises, nesvarbu, kiek metų jie yra Asociacijos nariai ir kokią paramą teikia Asociacijai.

 

 1. straipsnis. NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, NARIŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IR ASOCIACIJOS TVARKA BEI SĄLYGOS.

5.1. Visi Asociacijos steigėjai nuo Asociacijos įregistravimo juridinių asmenų registre tampa jos nariais.

5.2. Fizinis asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, turi pateikti Asociacijos Prezidentui rašytinį prašymą, kuriame turi būti įsipareigojimas laikytis Asociacijos įstatų. Kartu su prašymu turi būti pateikta asmens dokumento kopija, taip pat dokumentas patvirtinantis esamą ar buvusią tarnybą Krašto apsaugos sistemoje bei užpildyta duomenų apie asmenį anketa.

5.3. Juridinis asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, turi pateikti Asociacijos Prezidentui rašytinį prašymą, kuriame turi būti įsipareigojimas laikytis Asociacijos įstatų. Kartu su prašymu juridinis asmuo turi pateikti: steigimo dokumentus ir kompetentingo organo sprendimą tapti Asociacijos nariu ir kuriame taip pat turi būti nurodytas asmuo, įgaliotas atstovauti juridinį asmenį Asociacijos visuotiniame narių susirinkime bei valdymo organuose, bei duomenis apie juridinį asmenį (pavadinimą, buveinės adresą, juridinio asmens kodą, įregistravimo Juridinių asmenų registre datą bei valdymo organus).

5.4. Asociacijos prezidentas per 7 (septynias) darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos turi pateikti norinčio tapti Asociacijos nariu asmens prašymą su priedais Asociacijos tarybai. Sprendimą dėl narystės Asociacijos taryba turi priimti per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Asociacijos taryba turi teisę atsisakyti tenkinti asmens prašymą priimti jį į asociacijos narius pateikdama motyvuotą atsisakymą.

5.5. Kol Asociacijoje nėra išrinkta Taryba arba pasibaigus Tarybos narių kadencijai, kol nėra išrinkti nauji Tarybos nariai, sprendimus dėl naujų narių priėmimo priima Asociacijos Prezidentas.

5.6. Asociacijos tarybai arba Asociacijos Prezidentui priėmus sprendimą priimti naują Asociacijos narį, pastarasis per sprendime nurodytą terminą privalo įmokėti į Asociacijos sąskaitą nustatytą stojamąjį įnašą. Tik įmokėjus stojamąjį įnašą naujasis narys įgyja visas Asociacijos nario teises ir pareigas.

5.7. Narystė Asociacijoje pasibaigia:

5.7.1. išstojus iš Asociacijos;

5.7.2. išbraukus narį iš Asociacijos sąrašų;

5.7.3. likvidavus Asociaciją.

5.8. Asociacijos narys Asociacijos tarybos sprendimu gali būti pašalinamas iš Asociacijos jeigu Asociacijos narys:

5.8.1. laiku be pateisinamos priežasties daugiau kaip 3 (tris) mėnesius nesumokėjo nario mokesčio,

5.8.2. padarė tyčinę nusikalstamą veiką;

5.9. Asociacijos narys Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu gali būti pašalinamas iš Asociacijos, jeigu Asociacijos narys:

5.9.1. nesilaiko šiuose įstatuose nustatytų pareigų;

5.9.2. sistemingai nevykdo Asociacijos visuotinių susirinkimų sprendimų bei kitų Asociacijos valdymo organų sprendimų;

5.9.3. vykdo su Asociacijos įstatais nesuderinamą veiklą, nukreiptą prieš Asociaciją;

5.9.4. kenkia Asociacijos prestižui ar kitų jos narių interesams;

5.9.5. kitais atvejais, kai Asociacijos nario veikla gali pakenkti Asociacijos veiklai.

5.10.  Asociacijos nario narystė gali būti stabdoma tik esant aplinkybėms, dėl kurių asmuo gali būti šalinamas iš Asociacijos. Sprendimą dėl Asociacijos nario narystės sustabdymo priima Asociacijos taryba 3/4 visų tarybos narių balsų dauguma. Narystės sustabdymo metu Asociacijos narys neturi balso teisės ir gali dalyvauti Asociacijos veikloje bei naudotis kitomis nario teisėmis tik tiek, kiek tai numatyta sprendime dėl narystės sustabdymo.

5.11. Pasibaigus narystei Asociacijoje, jos narių stojamieji ir kiti mokesčiai negrąžinami.


6 straipsnis. ASOCIACIJOS ORGANAI IR VALDYMAS
6.1. Asociacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus:

6.1.1. Visuotinį Asociacijos narių susirinkimą (toliau – Visuotinis narių susirinkimas);

6.1.3. Asociacijos tarybą (toliau - Taryba);

6.1.2. Asociacijos Prezidentą (toliau – Prezidentas );

6.2.  Asociacijoje gali būti renkama Viceprezidentas(toliau - Viceprezidentas);

6.3. Asociacijos veikos kontrolę atlieka Revizijos komisija (Revizorius), kurią, esant poreikiui, renka Visuotinis narių susirinkimas.

6.4. Asociacijos organai privalo veikti tik Asociacijos ir jos narių naudai. Asociacijos organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia Asociacijos įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems Asociacijos veiklos tikslams.


7 straipsnis. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
7.1. Aukščiausias Asociacijos organas yra Visuotinis narių susirinkimas.

7.2. Visuotinis narių susirinkimas:

       7.2.1. keičia Asociacijos įstatus;

7.2.2. tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;

7.2.3. 5 (penkerių) metų laikotarpiui renka ir atšaukia Prezidentą;

7.2.4. gali rinkti Asociacijos Viceprezidentą;

7.2.5. 4 (ketverių) metų laikotarpiui renka ir atšaukia Tarybos narius;

7.2.6. priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

7.2.7. priima sprendimus dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

7.2.8. esant poreikiui, renka ir atšaukia Revizijos komisijos narius (Revizorių);

7.2.11. nustato, kokia papildoma informacija turi būti pateikta Asociacijos metinėje veiklos ataskaitoje;

7.2.12. tvirtina Asociacijos veiklos programą, pajamų ir išlaidų sąmatas;

7.2.13. nustato Asociacijos narių stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydį bei jų mokėjimo tvarką;

7.2.14. priima kitus sprendimus, jeigu pagal šiuos įstatus tai nepriskirtina išskirtinei kitų Asociacijos valdymo organų kompetencijai ir pagal esmę tai nėra kito valdymo organo kompetencija.

7.3. Visuotinis narių susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

7.4. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 1/4 Asociacijos narių.

7.5. Visuotinį narių susirinkimą šaukia Prezidentas. Visuotinio narių susirinkimo iniciatyvos teisę turi Prezidentas  ar Asociacijos nariai, kurių balsų skaičius visuotiniame narių susirinkime yra ne mažesnis kaip 1/4 visų Asociacijos narių balsų. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas Asociacijos įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos narys ar Prezidentas.

7.6. Apie šaukiamą Visuotinį narių susirinkimą Prezidentas  turi pranešti kiekvienam Asociacijos nariui raštu arba elektroniniu paštu arba faksu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų, o apie pakartotinį visuotinį narių susirinkimą – ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas iki Visuotinio narių susirinkimo dienos. Apie šaukiamą Visuotinį narių susirinkimą gali būti paskelbiama viešai juridinių asmenų registro leidžiamame elektroniniame leidinyje jurinių asmenų viešiems pranešimams skelbti arba Asociacijos internetiniame tinklapyje. Visuotinis narių susirinkimas gali būti sušauktas nesilaikant šio termino, jeigu su tuo  sutinka visi Asociacijos nariai.

7.7. Pranešime apie Visuotinio narių susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:

       7.7.1 Visuotinio narių susirinkimo data, valanda ir vieta;

       7.7.2 Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė.

7.8.Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė gali būti tikslinama. Asociacijos nariai turi teisę reikalauti, kad į darbotvarkę būtų papildomai įtraukti jų siūlomi klausimai. Asociacijos nariai apie siūlomus šaukiamo Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės papildymus privalo raštu informuoti Prezidentą, tačiau ne vėliau kaip likus 2 (dviem) dienoms iki šaukiamo Visuotinio narių susirinkimo datos. Asociacijos narys pavėluotai pateiktus šaukiamo visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės papildymus turi teisę siūlyti įtraukti į Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę Visuotinio narių susirinkimo metu.

7.9. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus sprendimą dėl įstatų keitimo ar Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo), laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų "už" negu "prieš" (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Sprendimas dėl įstatų keitimo ar Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) priimamas ne mažesne kaip 2/3 Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma.

7.10. Jeigu Visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, per 7 dienas nuo neįvykusio Visuotinio narių susirinkimo dienos turi būti šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek Asociacijos narių dalyvauja pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime.

7.11. Visuotiniame susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys Visuotiniame susirinkime turi vieną balsą.

7.12. Visuotiniai narių susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolą pasirašo visuotinio narių susirinkimo išrinkti pirmininkas ir sekretorius.

7.13. Tarybos sprendimu gali būti paskelbtas išankstinis balsavimas paštu arba elektroniniu būdu. Organizuojant balsavimą paštu ar elektroninį balsavimą, dalyviams išsiunčiamas balsavimo biuleteniai (atitinkamai paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis), kuriuose aiškiai suformuluoti balsavimo klausimai, pateikiama pakankama medžiaga balsavimo sprendimui priimti. Balsavimo paštu ar elektroniniu būdu biuleteniai laikomi gauti ir skaičiuojami, tie, kurie gaunami ne vėliau kaip likus 12 val. iki Visuotinio narių susirinkimo pradžios ir gaunami pasirašyti asmenų arba kurie gaunami elektroninio ryšio priemonėmis, jei galima identifikuoti pasirašiusį asmenį.

7.14. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai Asociacijos nariams ir Asociacijos valdymo organams yra privalomi.

8 straipsnis. ASOCIACIJOS TARYBA, JOS RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA, KOMPETENCIJA
8.1. Taryba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas. Tarybą sudaro 9 (devyni) nariai, kuriuos renka ir atšaukia Visuotinis narių susirinkimas. Taryba savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais ir Visuotinio narių susirinkimo sprendimais.

8.2. Tarybos nariais gali būti Asociacijos nariai fiziniai asmenys ir Asociacijos narių-juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys. 2 (du) Tarybos narius Visuotinis narių susirinkimas renka iš profesinės karo tarnybos tarnaujančių karių interesus atstovaujančių asmenų pasiūlytų narių, 2 (du) Tarybos narius Visuotinis narių susirinkimas renka iš savanorių pajėgų interesus atstovaujančių asmenų pasiūlytų narių, 2 (du) Tarybos narius Visuotinis narių susirinkimas renka iš profesinėje karo tarnyboje tarnavusių atsargos karių interesus atstovaujančių asmenų pasiūlytų narių, 1 (vieną) Tarybos narį Visuotinis narių susirinkimas renka iš šaulių sąjungos interesus atstovaujančių pasiūlytų narių. Asociacijos Prezidentas ir Viceprezidentas yra tarybos nariai.

8.3. Apie Tarybos išrinkimą ar atšaukimą jį išrinkusio ar atšaukusio Visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

8.4. Taryba pradeda eiti savo pareigas nuo jos išrinkimo dienos.

8.5. Taryba sprendimus priima Tarybos posėdžiuose, kurių sušaukimo iniciatyvos teisę turi bet kuris iš Tarybos narių. Tarybos posėdžius šaukia Prezidentas. Tarybos posėdžiai turi vykti ne rečiau kaip kas 3 (tris) mėnesius.

8.6. Taryba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip ½ Tarybos narių. Tarybos narių balsams pasiskirsčius po lygiai sprendimą lemia Prezidento  balsas.

8.7. Taryba:

       8.7.1. nustato informaciją, kuri laikoma Asociacijos konfidenciali informacija. Konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi būti vieša.

       8.7.2. rengia Asociacijos veiklos planus ir ataskaitas;

       8.7.3. organizuoja Asociacijos valdymo organų sprendimų įgyvendinimą;

8.7.4. rengia metinę finansinę atskaitomybę ir teikia ją Visuotiniam narių susirinkimui;

8.7.5. teikia informaciją ir dokumentus Visuotiniam narių susirinkimui;

8.7.6. informuoja Asociacijos narius apie esminius, Asociacijos veiklai reikšmės turinčius, įvykius;

8.7.7. teikia informaciją Asociacijos nariams;

8.7.8. priima sprendimus dėl naujų Asociacijos narių priėmimo;

8.7.9. savo kompetencijos ribose priima sprendimus dėl Asociacijos narių pašalinimo;

       8.7.10 atsako už Asociacijos narių apskaitą;

8.7.11. priima sprendimus dėl Asociacijos narių darbų viešo publikavimo;

8.7.12. priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo.

 

9 straipsnis. PREZIDENTAS
9.1. Asociacijos Prezidentas  yra vienasmenis valdymo organas, kuris tuo pačiu yra ir Tarybos pirmininkas. Prezidentą 5 (penkerių) metų kadencijai skiria ir atleidžia Visuotinis narių susirinkimas.

9.2. Prezidentas:

9.2.1. savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, bei Visuotinio narių susirinkimo sprendimais;

9.2.2. organizuoja kasdieninę Asociacijos veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;

9.2.3. veikia Asociacijos vardu ir turi teisę vienasmeniškai sudaryti sandorius;

9.2.4. organizuoja Visuotinius narių susirinkimus, rengia jiems medžiagą;

9.2.5.  Kol Asociacijoje nėra išrinkti Tarybos nariai ar kol pasibaigus Tarybos narių kadencijai jie nėra perrinki, priima sprendimus dėl naujų Asociacijos narių priėmimo;

9.2.6. skelbia ir organizuoja viešos informacijos paskelbimą;

9.2.7. organizuoja Asociacijos veiklą;

9.2.8. atstovauja Asociaciją valstybės institucijose, teisme, santykiuose su kitais asmenimis;

9.2.9. atidaro ir uždaro sąskaitas kredito įstaigose, jomis disponuoja nustatyta tvarka;

9.2.10. vienasmeniškai sprendžia kitus Asociacijos veiklos klausimus, kurie nepriskirti Visuotinio narių susirinkimo ar Tarybos kompetencijai;

9.2.11. Prezidentass gali atlikti ir kitas funkcijas, kurios nepriskirtos kitų Asociacijos valdymo organų išimtinei kompetencijai.

9.3. Už savo darbą Prezidentas atsiskaito Visuotiniam narių susirinkimui.

 

10 straipsnis. VICEPREZiDENTAS
10.1. Viceprezidentą iš nusipelniusių Asociacijos narių renka Visuotinis narių susirinkimas. Viceprezidentas tuo pačiu yra ir Tarybos narys.Viceprezidentas pavaduoja Prezidentą jam nesant. 10.2. Viceprezidentas rūpinasi Asociacijos finansavimo užtikrinimu, ieško rėmėjų ir palaiko ryšius su esamais rėmėjais.

 

 1. straipsnis. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO ASOCIACIJOS NARIAMS TVARKA

11.1. Visa apie Asociacijos veiklą skelbtina informacija skelbiama Asociacijos interneto svetainėje, o informacija Asociacijos nariams pateikiama ir jų nurodytais elektroninio pašto adresais.

11.2. Už informacijos paskelbimą nustatytais terminais ir tvarką atsako Prezidentas.

11.3. Asociacijos nariui pareikalavus raštu, Asociacijos ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo reikalavimo gavimo datos privalo sudaryti galimybę susipažinti ir (ar) pateikti Asociacijos dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, ar kitokių dokumentų, kuriais įforminami Asociacijos organų sprendimai, kopijas.

11.4. Asociacijos dokumentų kopijos teikiamos atlygintinai, bet atlyginimas turi neviršyti Asociacijos išlaidų kopijoms parengti.

11.5. Atsisakymas pateikti dokumentus turi būti motyvuotas ir įformintas raštu, jeigu Asociacijos narys to pareikalauja.


12 straipsnis. ASOCIACIJOS PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA, PAGAL KURIĄ SKELBIAMA VIEŠA INFORMACIJA
12.1. Už Asociacijos pranešimų ir skelbimų turinį bei tinkamą jų paskelbimą atsako Prezidentas, išskyrus įstatuose numatytus atvejus.

12.2. Informaciją, kuri pagal teisės aktus turi būti skelbiama viešai, Asociacijos skelbia valstybės įmonės Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“, išskyrus pranešimus apie Asociacijos likvidavimą, kurie viešai skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“.

12.3. Asociacija neatsako, jeigu jos siunčiami pranešimai ar skelbimai nepasiekia suinteresuotų asmenų (narių ir (ar) kreditorių) dėl to, kad pastarieji nepranešė Asociacijai apie savo adreso pasikeitimą ir Asociacija neturi duomenų apie naująjį adresą.

 

13 straipsnis.  FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA
13.1. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes.

13.2. Sprendimus dėl filialo ar atstovybės steigimo, ir (arba) veiklos nutraukimo priima Taryba.

13.3. Filialo ar atstovybės nuostatus tvirtina ir vadovą skiria bei atleidžia Taryba.
 

14 straipsnis. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA
14.1. Asociacijos lėšas sudaro:

14.1.1. Narių stojamieji, tiksliniai ir periodiniai mokesčiai;

14.1.2. Valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos (įskaitant Lietuvos ir Europos Sąjungos lėšas);

14.1.3. Fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas, labdaros ir paramos fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;

14.1.4. Palikimai, pagal testamentą tenkantys Asociacijai;

14.1.5. Asociacijos įsteigtų įmonių ir viešųjų įstaigų pelnas, dividendai;

14.1.6. Kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;

14.1.7. Pajamos iš Asociacijai priklausančių visuomenės informavimo priemonių veiklos;

14.1.8. Pajamos už Asociacijos teikiamas paslaugas;

14.1.9. Nevalstybinių bendruomenių, tarptautinių visuomeninių bendruomenių (organizacijų) dovanotos (paaukotos) lėšos;

14.1.10. Kitos teisėtai gautos lėšos

14.2. Gautas lėšas ir pajamas Asociacija gali naudoti tik šiuose įstatuose numatytiems Asociacijos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

14.3. Asociacijos lėšas, gautas kaip labdarą ar paramą, taip pat pagal testamentą, naudoja labdaros (paramos) teikėjo arba testatoriaus nurodymu įstatuose numatytai veiklai ir uždaviniams įgyvendinti.

14.4. Asociacijos turtas ir lėšos jokia forma negali būti skirstomos Asociacijos nariams.

14.5. Asociacijos veiklą, jos lėšų naudojimą kontroliuoja Revizijos komisija, kurią, esant poreikiui, renka ir atšaukia Visuotinis narių susirinkimas šiuose įstatuose nustatyta tvarka.

14.6. Už Asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą Revizijos komisijos nariai atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

 1. straipsnis. Asociacijos buveinės keitimo tvarka
  15.1. Asociacijos buveinė keičiama Visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

15.2. Asociacijos sprendimas pakeisti Asociacijos buveinę teisės aktų nustatyta tvarka turi būti pateiktas juridinių asmenų registrui.

 

16 straipsnis. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
16.1. Asociacijos įstatai keičiami Visuotinio narių susirinkimo sprendimu 2/3 dalyvaujančių narių balsų dauguma.

16.2 Pakeistus įstatus pasirašo Prezidentas arba Visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.

 

17 straipsnis. ASOCIACIJOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

17.1. Asociacija pertvarkoma (reorganizuojama arba likviduojama) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asociacijos įstatai priimti Asociacijos steigiamajame susirinkime,  2014-07-09, Vilniuje.

Įstatų priėmimo ir pasirašymo data: 2014 m. liepos 9 d.

Susirinkimo įgaliotas asmuo:

Laimonas Jakas

Puslapis kraunasi...