Karių integracija į visuomenę - tik susprogęs oro burbulas (0)

Paskelbta 2015 Vasario 18 d.

(www.lzinios.lt, autorius Kazys KAZAKEVIČIUS, nuotrauka iš KASP facebook.com puslapio) Bu­vę ka­riuo­me­nės kul­kos­vai­di­nin­kai, ry­ši­nin­kai ar ki­tas ka­ri­nes spe­cia­ly­bes tu­rin­tys vy­rai, iš­ėję į at­sar­gą, daž­niau­siai pa­pil­do dar­bo bir­žos klien­tų gre­tas. Ši jiems ga­li pa­siū­ly­ti ne­bent per­sik­va­li­fi­kuo­ti į su­vi­rin­to­jus, vai­ruo­to­jus ar siu­vė­jus. To­dėl dau­ge­lis at­sar­gos ka­rių ar­ba įsi­dar­bi­na ap­sau­gi­nin­kais Lie­tu­vo­je, ar­ba iš­vyks­ta lai­mės ieš­ko­ti į sve­čias ša­lis.
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (KAM) val­di­nin­kai ti­ki­na, kad to­kia pa­dė­tis lai­ki­na, nes pa­gel­bė­ti yra pa­si­ren­gu­si vie­na vi­suo­me­ni­nė or­ga­ni­za­ci­ja. Pa­tys at­sar­gos ka­riai tei­gia esan­tys nu­si­vy­lę tuo, kaip jais "rū­pi­na­si" vals­ty­bė.

Sa­vo jėgomis

Aud­rius (var­das pa­keis­tas - aut.) tar­ny­bai ka­ro lai­vy­ne sky­rė du de­šimt­me­čius, o per­nai va­sa­rą iš­ėjo į at­sar­gą. Jis LŽ pri­si­pa­ži­no, kad pa­sta­rie­ji me­tai jam bu­vo vie­ni su­nkiau­sių gy­ve­ni­me. Gau­nant vien ka­rio pen­si­ją iš­lai­ky­ti šei­mą be­veik ne­įma­no­ma. Kaip ir su­si­ras­ti dar­bą, nes dau­ge­lis at­sar­gos ka­rių ne­tu­ri jo­kios ci­vi­lio pro­fe­si­jos.
„Ka­riuo­me­nė­je dir­bau ir lai­vo vai­ri­nin­ku, ir ki­tų ka­riš­kų spe­cia­ly­bių įgi­jau. Bet nė vie­nos jų pri­tai­ky­ti ci­vi­lių gy­ve­ni­me ne­ga­liu - to tie­siog nie­kam ne­be­rei­kia. Ti­kė­jau­si gau­ti pa­gal­bos dar­bo bir­žo­je, bet te­ko pa­sik­liau­ti vien sa­vo jė­go­mis“, - LŽ pa­sa­ko­jo 42 me­tų vy­ras. Ne­su­lau­kęs jo­kių pa­siū­ly­mų iš dar­bo bir­žos, dvie­jų ma­ža­me­čių vai­kų tė­vas pats su­si­ra­do mo­ka­mus ap­sau­gos dar­buo­to­jų kur­sus ir bai­gė juos pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je. Tad da­bar Aud­rius tu­ri dar­bą ir kas mė­ne­sį gau­na pra­gy­ven­ti rei­ka­lin­gų lė­šų.
„Tu­riu ne vie­ną pa­žįs­ta­mą tar­ny­bos drau­gą, ku­ris, iš­leis­tas į at­sar­gą, taip pat pa­si­ju­to ne­rei­ka­lin­gas. Jiems dar­bo bir­ža nie­ko ne­ga­lė­jo pa­siū­ly­ti, to­dėl dau­ge­lis emig­ra­vo. Su­si­ra­do dar­bo už­sie­ny­je - Ai­ri­jo­je, Ang­li­jo­je, Nor­ve­gi­jo­je ar net Aus­tra­li­jo­je“, - kal­bė­jo Aud­rius.

Siū­lo dar­bi­nin­kiš­kas profesijas

Aly­tu­je yra įsi­kū­ręs vie­nas Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ba­ta­lio­nų, iš jo kas­met į at­sar­gą iš­lei­džia­ma po ke­le­tą ka­rių. Kaip LŽ tei­gė Aly­taus te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Aly­taus sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vir­gi­ni­ja Ur­bo­nie­nė, pa­siū­ly­ti jiems dar­bo pa­gal tu­ri­mas ka­ri­nes spe­cia­ly­bes nė­ra jo­kių ga­li­my­bių.
„Per­nai į mus krei­pė­si ke­le­tas bai­gu­sių­jų tar­ny­bą Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je, šie­met jau su­lau­kė­me vie­no bu­vu­sio ka­riš­kio - tei­si­nin­ko. Jam ban­dy­si­me pa­dė­ti su­si­ras­ti dar­bą pa­gal spe­cia­ly­bę“, - pa­sa­ko­jo ji. Anot V. Ur­bo­nie­nės, jei be­si­krei­pian­tie­ji ne­tu­ri jo­kios ci­vi­li­nės pro­fe­si­jos, jiems te­pa­siū­lo­ma pra­mok­ti dar­bi­nin­kiš­kų pro­fe­si­jų. Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je, kaip ir vi­so­je Lie­tu­vo­je, la­bai trūks­ta kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jų, siu­vė­jų, sta­ty­bi­nin­kų, su­vi­rin­to­jų. Jiems par­eng­ti nuo­lat yra or­ga­ni­zuo­ja­mi kur­sai, lan­ky­to­jai se­mia­si tiek teo­ri­nių, tiek pra­kti­nių ži­nių.
Tuo me­tu tu­rin­tie­siems ci­vi­li­nę spe­cia­ly­bę įsi­dar­bin­ti ga­li bū­ti kiek pa­pras­čiau - to­kių spe­cia­lis­tų, ypač in­ži­nie­rių, ret­sy­kiais trūks­ta.

Su­kur­ta prog­ra­ma neveikia

Lie­tu­vo­je kas­met tar­ny­bą bai­gia apie 200 ka­rių. Tarp jų yra kva­li­fi­kuo­tų spe­cia­lis­tų, ku­rie ga­lė­tų pa­pil­dy­ti dar­bo rin­ką tap­da­mi įvai­rių pro­fe­si­jų ci­vi­liais dar­buo­to­jais - vai­ruo­to­jais, lo­gis­ti­kos spe­cia­lis­tais, psi­cho­lo­gais, gy­dy­to­jais, tei­si­nin­kais, va­dy­bi­nin­kais, in­ži­nie­riais, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tais, va­do­vais, per­so­na­lo dar­buo­to­jais, ana­li­ti­kais, ry­ši­nin­kais, au­di­to­riais, fi­nan­si­nin­kais, bu­hal­te­riais, ry­šių su vi­suo­me­ne spe­cia­lis­tais, žur­na­lis­tais, pe­da­go­gais, gink­luo­tės spe­cia­lis­tais, ins­truk­to­riais, or­lai­vių pi­lo­tais, jū­rei­viais, ap­tar­na­vi­mo ir ap­rū­pi­ni­mo spe­cia­lis­tais.
Ta­čiau šis po­ten­cia­las to­li gra­žu ne­iš­nau­do­ja­mas. Tai pri­pa­žįs­ta ir KAM. Kaip LŽ aiš­ki­no KAM Stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos ir vie­šų­jų ry­šių de­par­ta­men­to Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo sky­riaus ve­dė­ja Vik­to­ri­ja Cie­mi­ny­tė, sie­kiant pa­leng­vin­ti bu­vu­sių ka­rių pri­si­tai­ky­mą prie pa­ki­tu­sios ap­lin­kos, jiems su­da­ry­ta ga­li­my­bė da­ly­vau­ti Par­ei­gū­nų ir ka­rių, iš­lei­džia­mų į pen­si­ją, so­cia­li­nio pri­si­tai­ky­mo, me­di­ci­ni­nės rea­bi­li­ta­ci­jos bei pro­fe­si­nio orien­ta­vi­mo į ki­tas veik­los sri­tis sis­te­mos su­kū­ri­mo prog­ra­mo­je. Jo­je da­ly­vau­ti ga­li vi­si į pen­si­ją iš­lei­džia­mi ir tu­rin­tys tei­sę į par­ei­gū­nų ir ka­rių vals­ty­bi­nę pen­si­ją pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riai ir An­tro­jo ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­to prie KAM žval­gy­bos par­ei­gū­nai.
Ta­čiau dar­bo bir­žo­je į at­sar­gą iš­lei­džia­miems ka­riams ar į pen­si­ją iš­ei­nan­tiems par­ei­gū­nams tei­kia­mos tos pa­čios pa­slau­gos, kaip ir ki­tiems be­dar­biams.

Tik žodžiai

2015 m. sausio 29 d. VšĮ "Karių teisių gynimo centras" kreipėsi į KAM raštu S-02 (pridedamas) prašydami pateikti detalią informaciją, kokie teisės aktai reglamentuoja karių integracijos į visuomenę klausimą, kaip integracija yra įgyvendinama ir ką faktiškai kariai gauna šioje programoje. 2015 m. vasario 13 d. buvo gautas KAM atsakymas (pridedamas), kuriame buvo parašyti, ką formaliai gauna karys (KTGC papildymas). Ta­čiau ar ti­krai taip jau rū­pi­na­ma­si į at­sar­gą iš­ėju­siais ka­riais? LŽ pa­šne­ko­vas Aud­rius su to­kiais tei­gi­niais ne­su­ti­ko. Anot jo, prieš iš­ei­da­mas į at­sar­gą jis tik vie­na au­si­mi bu­vo gir­dė­jęs apie tar­ny­bą pa­lie­kan­čių ka­rių in­teg­ra­ci­jos prog­ra­mas, ta­čiau rea­liai nei jam, nei jo li­ki­mo drau­gams nie­kas nie­ko ne­siū­lė.
„Bū­tų ge­rai, jei bent pa­pil­do­mas vai­ruo­to­jo ka­te­go­ri­jas bai­giant tar­ny­bą bū­tų ga­li­ma įgy­ti. Vis leng­viau bū­tų ga­li­ma ras­ti dar­bo“, - kal­bė­jo Aud­rius.
Ka­rių tei­sių gy­ni­mo cen­tro ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Lai­mo­no Ja­ko tei­gi­mu, tik žo­džiais lie­ka dek­la­ra­ci­jos, jog į pen­si­ją iš­ei­nan­tis par­ei­gū­nas ga­li su­lauk­ti pa­gal­bos per­sik­va­li­fi­kuo­ti. Net ir į at­sar­gą iš­leis­ti ka­riai, tu­rin­tys ci­vi­lių spe­cia­ly­bes, iš­kart ne­la­bai ga­li kon­ku­ruo­ti dar­bo rin­ko­je, nes jų iš­ma­ny­mo sri­tis yra spe­ci­fi­nė.
To­dėl Ka­rių tei­sių gy­ni­mo cen­tras siū­lo KAM: (1) li­kus bent me­tams iki tar­ny­bos pa­bai­gos su vi­sais ka­riais, ku­rie bus iš­lei­džia­mi į at­sar­gą, ap­tar­ti jų to­les­nę pro­fe­si­nę veik­lą - nu­ma­ty­ti, ko­kią spe­cia­ly­bę jie no­rė­tų ir ga­lė­tų įgy­ti; (2) suteikti leidimus dirbti antrą darbą tarnaujantiems kariams.
L. Ja­kas pa­brė­žė, kad bu­vu­siems ka­riams nie­kas ne­siū­lo pro­fe­si­nių kur­sų, ku­riuos bai­gę jie ga­lė­tų įsi­lie­ti į dar­bo rin­ką. „Daž­niau­siai bū­na, kad į at­sar­gą iš­ėjęs ka­rys ei­na dirb­ti ap­sau­gi­nin­ku, nes tu­ri tin­ka­mą fi­zi­nį pa­si­ren­gi­mą, ar­ba va­žiuo­ja dirb­ti į už­sie­nį, nes ki­to pa­si­rin­ki­mo tie­siog ne­tu­ri. Man la­bai įdo­mu, kaip KAM pri­si­šauks tuos į už­sie­nį iš­vy­ku­sius ir ten dir­ban­čius re­zer­vo ka­rius, jei stai­ga pri­reik­tų gin­ti tė­vy­nę“, - kal­bė­jo jis.

Už karių laisves ir teises,
Laimonas Jakas

Lankytojų komentarai

Komentarai neberodomi, nes nebeaktualūs

Puslapis kraunasi...