Sužeisti kariai palikti likimo valiai, tačiau KAM nemato problemos (0)

Paskelbta 2015 Kovo 05 d.

Nors Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM) ti­ki­na par­en­gu­si pa­tai­sas, su­tei­kian­čias dau­giau so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų su­žeis­tiems ka­riams, aiš­kė­ja, kad Vy­riau­sy­bės jau pa­lai­min­ti pa­kei­ti­mai bus tai­ko­mi tik tiems, ku­rie bus su­ža­lo­ti jiems įsi­ga­lio­jus. 25 tarp­tau­ti­nė­se mi­si­jo­se su­ža­lo­ji­mų pa­ty­rę ka­riai tu­rės ten­kin­tis tuo, ką ir da­bar jiems te­ga­li pa­siū­ly­ti vals­ty­bė.
 
Reng­ti Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­tai­sas KAM su­sku­bo po per­nai spa­lį pa­si­ro­džiu­sių LŽ pub­li­ka­ci­jų apie tarp­tau­ti­nė­se mi­si­jo­se su­ža­lo­tų ka­rių so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų tei­si­nės ba­zės trū­ku­mus. Bu­vo pa­pa­sa­ko­ta vie­no prieš tre­jus me­tus su­nkiai su­ža­lo­to ka­rio is­to­ri­ja. Jau­nam vy­rui am­pu­tuo­ta ko­ja, o po gy­dy­mo už­sie­ny­je ir Lie­tu­vo­je jam nu­sta­ty­tas tik 25 proc. dar­bin­gu­mas. Šiam ka­riui už­sie­nio me­di­kai pri­tai­kė be­veik 29 tūkst. eu­rų kai­na­vu­sį elek­tro­ni­nį ko­jos pro­te­zą, su­tei­kian­tį ga­li­my­bę gy­ven­ti vi­sa­ver­tį gy­ve­ni­mą.
 
Da­bar vy­ras su ne­ri­mu lau­kia die­nos, kai pro­te­zą teks keis­ti, mat tai rei­kia da­ry­ti kas pen­ke­rius me­tus. Lie­tu­vo­je me­di­kai jam te­ga­lės pa­siū­ly­ti me­cha­ni­nį ko­jos pro­te­zą. Dėl to dar la­biau su­ma­žė­tų dar­bin­gu­mas, pa­di­dė­tų grės­mė svei­ka­tai, ta­čiau tik to­kio ti­po pro­te­zą kom­pen­suo­ja vals­ty­bė. Jei­gu ka­rys no­rės to­bu­les­nio, tu­rės pri­mo­kė­ti iš sa­vo ki­še­nės. Mat net per ka­ro veiks­mus at­lie­kant par­ei­gą su­ža­lo­tiems ka­riams yra siū­lo­mos to­kios pat so­cia­li­nės ga­ran­ti­jos kaip ir su­si­ža­lo­ju­siems ar su­ža­lo­tiems ci­vi­liams. Spe­cia­lios tvar­kos, kaip bū­tų pa­si­rū­pin­ta tar­ny­bo­je su­ža­lo­tais ka­riais, vis dar nė­ra.
 
Tik viltys
 
KAM par­eng­to­mis pa­tai­so­mis, ku­rioms va­sa­rio 18 die­ną pri­ta­rė Vy­riau­sy­bė, nu­ma­to­ma, kad ti­kro­sios ka­ro tar­ny­bos, at­sar­gos ir di­mi­si­jos ka­riams, su­žeis­tiems dėl prie­žas­čių, su­si­ju­sių su ka­ro tar­ny­ba ar ka­rio sta­tu­su, ir ta­pu­siems ne­įga­liems ar­ba li­kus lie­ka­mų­jų reiš­ki­nių, trik­dan­čių tar­ny­bi­nių funk­ci­jų vyk­dy­mą, iš KAM asig­na­vi­mų kom­pen­suo­ja­mos ne­įga­lie­siems skir­tų tech­ni­nių pa­gal­bos prie­mo­nių įsi­gi­ji­mo, jų prie­žiū­ros ir re­mon­to iš­lai­dos. Ti­ki­ma­si taip grą­žin­ti su­žeis­tiems ka­riams mak­si­ma­lų dar­bin­gu­mą ar tin­ka­mu­mą tar­ny­bai ir pa­si­rū­pin­ti in­teg­ra­ci­ja į vi­suo­me­nę. Kar­tu ne­va bus ska­ti­na­ma as­me­nų mo­ty­va­ci­ja sto­ti į ka­ro tar­ny­bą ir vyk­dy­ti par­ei­gas di­des­nio pa­vo­jaus są­ly­go­mis.
 
Iš KAM skir­tų vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų taip pat bū­tų ap­mo­ka­mos už­sie­nio vals­ty­bė­je ka­riui su­teik­tos svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gos, ly­din­čių as­me­nų pa­tir­tos, taip pat pro­te­zų ir or­to­pe­di­jos tech­ni­kos įsi­gi­ji­mo ir prie­žiū­ros bei tech­ni­nės pa­gal­bos prie­mo­nių įsi­gi­ji­mo iš­lai­dos. Kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tras An­ta­nas Va­lys aiš­ki­no, jog toks re­gu­lia­vi­mas tam ti­krais at­ve­jais leis ka­riams gy­dy­tis už­sie­nio vals­ty­bė­se, ku­rio­se jie ga­lė­tų gau­ti ge­res­nį gy­dy­mą.
 
Šiuo me­tu pro­fe­si­nę ka­ro tar­ny­bą at­lie­kan­tys ka­riai vals­ty­bės lė­šo­mis yra drau­džia­mi nuo ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų, įskai­tant ir su­žei­di­mus, vi­są tar­ny­bos lai­ko­tar­pį. Tar­ny­bos me­tu su­žeis­tiems ka­riams nu­ma­ty­ta mo­kė­ti pa­pil­do­mas kom­pen­sa­ci­jas, ku­rių dy­dis pri­klau­so nuo su­žei­di­mo po­bū­džio ir dar­bin­gu­mo ly­gio. Be to, ka­riams iš mi­nis­te­ri­jos asig­na­vi­mų yra or­ga­ni­zuo­ja­ma svei­ka­ti­ni­mo veik­la, grį­žu­siems iš tarp­tau­ti­nių ope­ra­ci­jų ka­riams ir jų šei­mos na­riams tei­kia­mos psi­cho­lo­gų kon­sul­ta­ci­jos ir rein­teg­ra­ci­jos pa­slau­gos.
 
Ga­ran­ti­jų nematyti
 
Ta­čiau di­des­nės so­cia­li­nės ga­ran­ti­jos pri­klau­sys tik tiems ka­riams, ku­rie su­ža­lo­ji­mų tarp­tau­ti­nė­se mi­si­jo­se pa­tirs įsta­ty­mui jau įsi­ga­lio­jus. Nuo 2008 me­tų, kai pra­dė­ta ves­ti sta­tis­ti­ka, tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se bu­vo su­žeis­ti 25 Lie­tu­vos ka­riai, įskai­tant ir tuos, ku­rie bu­vo pa­ty­rę kon­tu­zi­jų.

Laimonas Jakas. / Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

 

„To­kia si­tua­ci­ja, kai su­žeis­ti ka­riai bus skirs­to­mi į dvi ka­te­go­ri­jas - su­žeis­tuo­sius iki pa­tai­sų įsi­ga­lio­ji­mo ir su­žeis­tuo­sius po pa­tai­sų įsi­ga­lio­ji­mo, yra so­cia­liai ne­tei­sin­ga ir ne­są­ži­nin­ga“, - LŽ tvir­ti­no Ka­rių tei­sių gy­ni­mo cen­tro ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Lai­mo­nas Ja­kas.
 
Anot jo, ban­dy­mas taip skirs­ty­ti su­ža­lo­tus ka­rius ne­su­tei­kia pa­trauk­lu­mo tar­ny­bai Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je. L. Ja­ko nuo­mo­ne, ma­ty­da­mi, kaip vy­res­ni vy­rai, ati­da­vę sa­vo svei­ka­tą tar­ny­bai ka­riuo­me­nė­je ir ne­te­kę dar­bin­gu­mo, yra pri­vers­ti vars­ty­ti val­diš­kų įstai­gų du­ris ir tap­ti par­amos pra­šy­to­jais, jau­nuo­liai vengs ei­ti tar­nau­ti Lie­tu­vai.
 
„Be to, da­bar­ti­nia­me pa­tai­sų va­rian­te yra la­bai daug ne­apib­rėž­tu­mo ir ne­aiš­ku­mų. Ma­nau, kad KAM ir Vy­riau­sy­bei su­tei­kia­mos per­ne­lyg di­de­lės ga­li­my­bės įvai­rioms in­terp­re­ta­ci­joms, nes jos dar tu­rės nu­sta­ty­ti iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo tvar­ką bei są­ly­gas, ku­rias bus ga­li­ma keis­ti at­siž­vel­giant į po­li­ti­kų va­lią. Taip ne­tu­rė­tų bū­ti“, - kal­bė­jo L. Ja­kas. Jis pa­brė­žė, kad ei­da­mi tar­nau­ti į ka­riuo­me­nę jau­nuo­liai tu­rė­tų la­bai tiks­liai ži­no­ti, kad iš­ti­kus ne­lai­mei vals­ty­bė jais pa­si­rū­pins.
 
Sei­mui tei­kia­mas pa­tai­sas L. Ja­kas lin­kęs va­din­ti KAM kerš­tu tiems su­žeis­tiems ka­riams, ku­rie ne­ty­li ir apie sa­vo prob­le­mas iš­drįs­ta pra­bil­ti vie­šai.
 
Pa­de­da kaip gali
 
Mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai to­kius prie­kaiš­tus at­me­ta. KAM Stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos ir vie­šų­jų ry­šių de­par­ta­men­to Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo sky­riaus pa­ta­rė­ja As­ta Gal­di­kai­tė LŽ ti­ki­no, jog iki siū­lo­mų įsta­ty­mo pa­tai­sų įsi­ga­lio­ji­mo su­žeis­ti ka­riai ti­krai ne­bus pa­lik­ti nuo­ša­ly­je.
 
„Su­žeis­tiems ka­riams yra nu­ma­to­ma me­di­ci­ni­nė rea­bi­li­ta­ci­ja Ka­rių rea­bi­li­ta­ci­jos cen­tre, psi­cho­lo­gų pa­slau­gos. Be to, esant ga­li­my­bei jie pa­lie­ka­mi tar­ny­bo­je. Tad jei pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rys trau­mą ar ki­tą svei­ka­tos su­tri­ki­mą pa­ty­rė tar­ny­bo­je ar­ba dėl tar­ny­bi­nių par­ei­gų vyk­dy­mo, Ka­ro me­di­ci­nos eks­per­ti­zės ko­mi­si­ja to­kiam ka­riui ga­li nu­sta­ty­ti svei­ka­tos gru­pę, lei­džian­čią pa­da­li­nio va­do­vui spręs­ti, ar pa­da­li­nys ga­li trau­mą pa­ty­ru­sį ka­rį pa­nau­do­ti sa­vo už­duo­tims vyk­dy­ti, at­siž­vel­giant į jam nu­sta­ty­tą svei­ka­tos būk­lę, ir pa­lik­ti ka­rį tęs­ti tar­ny­bą pro­fe­si­nė­je ka­ro tar­ny­bo­je pri­tai­kius dar­bo ap­lin­ką pa­gal ne­ga­lios po­bū­dį, nors ob­jek­ty­viai dėl pa­tir­tos trau­mos ar svei­ka­tos su­tri­ki­mo ka­rys pa­gal svei­ka­tos būk­lę nė­ra tin­ka­mas pro­fe­si­nei ka­ro tar­ny­bai“, - aiš­ki­no KAM at­sto­vė.
 
Pa­si­rū­pin­ti - gar­bės reikalas
 
Tuo me­tu LŽ va­kar kal­bin­tas Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­rys Da­rius Pe­tro­šius tei­gė, kad KAM par­eng­tos pa­tai­sos šia­me ko­mi­te­te ne­bu­vo svars­ty­tos, ta­čiau jis pats as­me­niš­kai to­kiam su­žeis­tų ka­rių skirs­ty­mui į dvi ka­te­go­ri­jas ne­pri­ta­rian­tis. „Kai tik pro­jek­tas pa­sieks mū­sų ko­mi­te­tą, ti­krai ne­pri­tar­siu to­kios ne­ly­gy­bės įtei­si­ni­mui“, - ža­dė­jo jis.
 
Par­la­men­ta­ro nuo­mo­ne, at­ve­jai, kai Lie­tu­vos ka­riai su­žei­džia­mi per tarp­tau­ti­nės ope­ra­ci­jas, yra vie­ne­ti­niai, tad KAM tu­rė­tų pa­si­rū­pin­ti to­kiais žmo­nė­mis ne tik tol, kol jie tar­nau­ja ar gy­do­si, bet ir tuo­met, kai jie įsi­trau­kia į ci­vi­lių gy­ve­ni­mą. Ir itin di­de­lių lė­šų tam ne­rei­kė­tų.
 
„Ka­žin ar šiuo at­ve­ju rei­kė­tų lai­ky­tis pri­nci­po, kad įsta­ty­mas ga­lio­ja tik į prie­kį, bet ne at­gal. Toks pri­nci­pas ga­lio­ja tik pa­dė­tį su­nki­nan­čioms įsta­ty­mų pa­tai­soms, bet ne leng­vi­nan­čioms. To­dėl ši prob­le­ma tu­ri bū­ti KAM gar­bės rei­ka­las, ypač da­bar, kai ren­gia­ma­si į tar­ny­bą kvies­ti šauk­ti­nius“, - pa­žy­mė­jo D. Pe­tro­šius.
 
(Lietuvos žinios, žurnalistas Kazys Kazakevičius).

Lankytojų komentarai

Komentarai neberodomi, nes nebeaktualūs

Puslapis kraunasi...