Prašymo formą word formatu galite atsisiųsti paspaudę ant šios nuorodos: Prašymo froma.
Prašymo formos pavyzdys:
 
__________________________________________________
(Vardas ir pavardė) 
__________________________________________________
(Asmens kodas)
__________________________________________________
 (Gyvenamosios vietos adresas)
 
Asociacijos „Karių vienybė“
Prezidentui
 
 
PRAŠYMAS
Dėl įstojimo į asociaciją „Karių vienybė“
201___-____________________-____
 
___________________
(miestas, kaimas)
 
 
Prašau mane, ______________________________, asmens kodas ____________________ gyvenantį ____________________________________, priimti į asociacijos „Karių vienybė“, juridinio asmens kodas 303386453, buveinės adresas Ukmergės g. 322, Vilnius (toliau - Asociacija), narius. Esu susipažinęs su Asociacijos įstatais ir juos pripažįstu. Aš, __________________________________, įsipareigoju numatyta tvarka ir laiku mokėti 26 eurų metinį nario mokestį, bendradarbiauti su Asociacija ir jos nariais, dalyvauti rengiamuose susirinkimuose bei teikti visokeriopą pagalbą Asociacijos vykdomos veiklos klausimais.
 
Pridedama: Nario anketa (________ lapas (-ai))
 
 
 
_____________________                                            __________________
  (Vardas, pavardė)                                                                   (parašas)
 
Puslapis kraunasi...